Privacybeleid


Privacybeleid Het Komt Goed


In de natuurgeneeskundige praktijk Het Komt Goed, gevestigd aan de Pontonweg 9 in Ridderkerk (2987 RE), geldt het onderstaande beleid met betrekking tot de bescherming van uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens.Het Komt Goed garandeert zo goed als mogelijk de bescherming van uw persoonsgegevens en de waarborging van uw privacy. In alle gevallen zal de toepasselijke wet- en regelgeving worden nageleefd, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dossiervorming
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat er een dossier van alle cliënten wordt aangelegd. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

De volgende persoonsgegevens worden in uw dossier verwerkt:
•          geslacht
•          naam
•          adres
•          postcode/woonplaats
•          telefoonnummer
•          e-mailadres
•          geboortedatum
•          verzekeraar
•          polisnummer
•          medische gegevens
•          persoonlijke omstandigheden
•          verslag behandelingen

Derden
De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
.    om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond bij een verwijzing naar een andere behandelaar;
.    voor het gebruik voor waarneming;
.    voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
.    een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie,
     voor het opstellen van een factuur.

Als er gebruik dient te worden gemaakt van uw gegevens voor derden, dan zal te allen tijde eerst uw expliciete toestemming worden gevraagd.

Gegevens op de nota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar worden gevraagd, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

De volgende persoonsgegevens worden op uw nota verwerkt:
•          geslacht
•          naam
•          adres
•          postcode/plaats
•          geboortedatum
•          behandeldatum
•          verzekeraar
•          polisnummer
•          omschrijving van de behandeling
•          kosten van het consult

Minderjarigen
Er worden alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) verwerkt indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard. Persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Uw rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Het Komt Goed. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door Het Komt Goed te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Het Komt Goed heeft het recht u om legitimatie te vragen, voordat gehoor wordt gegeven aan voornoemde verzoeken.

Wanneer u eerder toestemming heeft verleend voor de verwerking van uw persoonsgegevens, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Beveiliging
Er zal te allen tijde zorgvuldig met uw persoonlijke en medische gegevens worden omgegaan en er zal voor worden gezorgd dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. De behandelend therapeut van Het Komt Goed heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Hiervoor geldt de wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan wordt u gevraagd contact op te nemen met Het Komt Goed. Wanneer er geen passende oplossing wordt gevonden, dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacybescherming.

Vragen
Het Komt Goed is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via: info@hetkomtgoed.nu.