Privacybeleid


Privacybeleid Het Komt Goed


In de natuurgeneeskundige praktijk Het Komt Goed, gevestigd aan de Pontonweg 9 in Ridderkerk (2987 RE), geldt het onderstaande beleid met betrekking tot de bescherming van uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens. Het Komt Goed garandeert zo goed als mogelijk de bescherming van uw persoonsgegevens en de waarborging van uw privacy. In alle gevallen zal de toepasselijke wet- en regelgeving worden nageleefd, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


1.  Algemeen

Dit Privacyreglement beschrijft hoe de praktijk Het Komt Goed (hierna de ‘Therapeut’) de privacy van de gebruiker van de website (hierna de ‘Gebruiker’, meervoud de ‘Gebruikers’) regelt en eerbiedigt en welke informatie over de Gebruiker wordt verzameld. Huidig document beschrijft ook hoe de Therapeut gegevens verzamelt, opslaat en gebruikt in de functie van alternatief/complementair zorgverlener. Indien de gebruiker van de website gebruik maakt van de diensten van de Therapeut, wordt naar de gebruiker van de website gerefereerd als de ‘Cliënt, meervoud de ‘Cliënten’.

2.  Toestemmingsverzoek en voorhouden privacyreglement

Gebruik maken van de website van de Therapeut betekent dat wordt ingestemd met het gebruik van het huidige privacystatement. De Therapeut verzoekt de Gebruiker dit Privacyreglement voor gebruik van deze website eerst in zijn geheel te lezen en als deze niet akkoord gaat met dit Privacyreglement, de website niet te gebruiken en onmiddellijk te verlaten.

3.  Aard te bewaren informatie

Nu en in de toekomst verzamelt de Therapeut informatie over de Gebruikers van deze website. De Therapeut gebruikt de website voor de hieronder aangegeven doeleinden.

3.1  Voor het opvragen van informatie via de website worden persoonsgegevens bewaard als naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

3.2  De Therapeut houdt een dossier bij van elke Cliënt. In dit dossier staan de volgende soort gegevens van de Client: naam, adres, leeftijd (leeftijd om handelingsbekwaamheid te toetsen – gerechtvaardigd belang), geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, medische gegevens, aantekeningen over de (geestelijke) gezondheidstoestand van de Cliënt, en gegevens over de door de Therapeut uitgevoerde onderzoeken en behandelingen betreffende de Cliënt en de frequentie waarmee de Cliënt zorg afneemt van de therapeut. In het kort documenteert de Therapeut elke keer dat de Cliënt zorg afneemt wie welke zorg wanneer afneemt. De behandelovereenkomst wordt tevens opgenomen in het cliëntendossier. Het is mogelijk dat de Therapeut, met nadrukkelijke toestemming van de Cliënt, medische gegevens opvraagt bij een collega zorgverlener of bij een huisarts bijvoorbeeld. Dergelijke gegevens worden tevens opgenomen in het dossier.

3.3  Als e-mailberichten worden verzonden, kan deze e-mail  en/of bijbehorende informatie uit de e-mail worden opgeslagen in het kader van het doel waartoe deze e-mailberichten dienen.

4.  Doel bewaren informatie

4.1  Administratie
De informatie wordt voor verschillende doelen gebruikt. Bewaarde informatie (bewaartermijn is 7 jaar) zoals gemeld in artikel 3 wordt gebruikt om alternatieve zorg conform contract af te werken en in rekening te brengen, voor de boekhouding en de afhandeling van eventuele geschillen.

4.2  Verbetering diensten
Verzamelde informatie genoemd in artikel 3 wordt gebruikt om de website te verbeteren en gebruikersgemak van onze website te optimaliseren.

4.3  Het cliëntendossier
De Therapeut is wettelijk verplicht van elke Cliënt een dossier bij te houden in een daarvoor bestemd cliëntendossier. De gegevens in dit dossier blijven 20 jaar bewaard. De gegevens in het dossier worden gebruikt om effectief zorg te kunnen verlenen. Daarbij kan de informatie gebruikt worden voor verscheidene andere doelen:
(i) Financiële Administratie – Voor het opstellen van een factuur bijvoorbeeld.
(ii) Geanonimiseerd bespreken tijdens een intervisie – De Therapeut kan met een collega-therapeut intervisie hebben en dan de casus van Cliënt bespreken. Dit is geanonimiseerd; er wordt geen naar een persoon herleidbare informatie besproken.
(iii) Informeren andere zorgverleners – Wanneer de Therapeut afwezig is en een andere therapeut waarneemt of  bij doorverwijzing naar een andere therapeut (uitsluitend met toestemming van de Cliënt).
(iiii) Indien het cliëntendossier voor een ander doeleinde gedeeld wordt, wordt dit gedaan met toestemming van de Cliënt.

4.4  Informatie op de zorgnota
De Cliënt ontvang een zorgnota als er alternatieve zorg is geleverd door de Therapeut. In de praktijk komt het erop neer dat deze na betaling per pin of contant direct wordt meegegeven of anders later met een wachtwoord per e-mail gestuurd wordt naar het door de Cliënt opgegeven e-mailadres. Op deze nota staat de volgende informatie van de Cliënt: Naam, Adres, Woonplaats, Geboortedatum, Kosten van het consult, omschrijving van de gegeven zorg soort, datum van de behandeling. Deze informatie is voor de administratie van de Cliënt en kan, als de behandelingen van de therapeut in aanmerking komen voor vergoeding van een zorgverzekeringsmaatschappij, worden ingediend bij de vergoedende zorgverzekeringsmaatschappij.

5.  Veranderingen aan het Privacyreglement

In de toekomst kunnen de manier waarop informatie wordt gebruikt of ingezet en doelen waartoe dit gebeurt veranderen. De Therapeut zal in dat geval de veranderingen in een herzien Privacyreglement vermelden en deze op de website plaatsen. Gebruikers die niet akkoord gaan met een herziening van de Privacyreglement kunnen hun bezwaar sturen naar onderstaand correspondentieadres of e-mailadres zoals vermeld bij artikel 9. De Therapeut zal de bezwaren respecteren en in acht nemen. Als er geen bezwaren worden ingediend, wordt de bezoeker geacht akkoord te gaan met de veranderingen indien gebruik wordt gemaakt van de website.

6.  Wijzigingen gegevens of vragen over privacy

Als de Gebruiker of de Cliënt de door de Therapeut bewaarde informatie wil wijzigen of laten schrappen of indien de Gebruiker of de Cliënt vindt dat de informatie wordt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze is verstrekt, dan dient de Gebruiker of de Cliënt dit te melden aan de Therapeut dit dan via post of e-mail zoals vermeldt bij artikel 9. De Therapeut zorgt dan voor aanpassing of het schrappen van de gegevens, met uitzondering van de informatie die wettelijk vereist is of rechtstreeks met een gesloten overeenkomst samenhangt als het bewaren van de informatie daarvoor noodzakelijk is.

7.  Veiligheid

De Therapeut gebruikt standaardtechnologieën om de veiligheid zoveel mogelijk te garanderen en toegang van onbevoegden zoveel mogelijk te verhinderen. Toch kan e.e.a. niet met volledige zekerheid worden gegarandeerd. De Therapeut is niet aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van in artikel 3 genoemde informatie of toegang tot de website. De Therapeut adviseert wachtwoorden regelmatig te veranderen en te werken met een betrouwbare en veilige browser.

8.  Adres gebruiker website

Gebruikers en Cliënten zijn verplicht de Therapeut van adreswijzigingen en wijzigingen van andere contactgegevens op de hoogte te stellen. Zolang de Therapeut geen verhuisbericht of bericht wijziging andere contactgegevens ontvangt, worden de laatste bij de Therapeut bekende gegevens aangenomen als de juiste gegevens. Hieruit voortvloeiende miscommunicatie of verkeerde bezorging is voor rekening en risico van de Gebruiker of Cliënt. Zolang een nieuw adres niet is doorgegeven blijft deze aansprakelijk voor de Gebruiker of Cliënt bestelde producten die op het oude adres worden afgeleverd.

9.  Contact- en identiteitsgegevens

De Therapeut is bereikbaar via de volgende gegevens:
Het Komt Goed
Pontonweg 9
2987 RE Ridderkerk
06-53753843
info@hetkomtgoed.nu
KvK Rotterdam 24424721

10.  Aanvullende informatie

10.1 Klachten betreffende de wijze van omgang met de informatie van de Gebruiker of Cliënt kunnen, indien gewenst, tevens worden gemeld via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

10.2 Indien de Gebruiker of de Cliënt een foto of andere afbeelding deelt als onderdeel van de informatie genoemd in artikel 3, dan wordt deze foto of afbeelding tevens opgeslagen als informatie zoals vermeldt in artikel 4.

10.3 Indien er door de Cliënt of Gebruiker ook gebruik wordt gemaakt van een programma of software voor het delen van informatie zonder inmenging van de Therapeut, is het mogelijk dat dit programma of deze software de informatie zelfstandig en zonder inmenging van de Therapeut deelt, verspreidt etc. De Therapeut kan niet instaan voor de wijze waarop het programma of software in een situatie beschreven in huidig artikel 10.3 omgaat met informatie.

10.4 Indien de Therapeut gebruik maakt van de diensten van een derde partij die fungeert als verwerker van informatie zoals beschreven in artikel 3, heeft de Therapeut een Verwerkersovereenkomst met deze partij afgesloten.